Nya testamentets budskap


 1. Matteusevangeliet – Messias och hans folk  (Tobias Hägerland), 2020 
 2. Markusevangeliet – Guds rike är nära!  (Anna Runesson), 2016
 3. Lukasevangeliet – Ordets tillblivelse  (Lennart Thörn), 2017
 4. Johannesevangeliet – För att ni skall tro  (LarsOlov Eriksson), 2007
 5. Apostlagärningarna  (Anders Sjöberg)
 6. Romarbrevet – Så räddar Gud världen  (Hans Johansson), 2006
 7. Första Korinthierbrevet – Korsmärkt gemenskap  (Mikael Tellbe), 2011
 8. Andra Korinthierbrevet – Ledare i motvind  (Marcus Sönnerbrandt, Sören Perder), 2017
 9. Filipperbrevet och Galaterbrevet – Dårskap och vänskap  (Carl-Magnus Carlstein), 2012
 10. Efesierbrevet, Kolosserbrevet och Filemonbrevet  (Rikard Roitto, Anna Enberg)
 11. Thessalonikerbreven – I väntan på återkomsten  (Leif Carlsson), 2018
 12. Timotheosbreven och Titusbrevet – Ledd för att leda (Mikael Tellbe), 2022
 13. Hebreerbrevet – Med blicken fäst på Jesus  (Tommy Wasserman), 2010
 14. Jakobsbrevet – Det odelade livet  (Maria König), 2009
 15. Första Petrusbrevet – Främlingar i världen  (James Starr), 2015
 16. Andra Petrusbrevet, Judasbrevet och Johannesbreven – Kärlek och sanning  (David Nyström, Josef Bergdahl), 2021
 17. Uppenbarelseboken – Tröst och trots  (Leif Carlsson), 2007

Se hela kommentarserien här >


DETTA ÄR NTB!


Att läsa en bibeltext kan liknas vid att träda in i ett rum. Det kan vara ett välbekant rum, men också ett helt främmande. Ju längre man vistas där, ju mer upptäcker man av inredning och möblering. Ett rum kan ha fönster, flera in- eller utgångar, vara stort och öppet, ha vinklar och vrår. Vissa rum trivs man genast i, medan man i andra kan behöva mer tid för att känna sig hemma.

Libris bibelserie, Nya testamentets budskap (NTB), vill guida läsaren in i många spännande “bibelrum”. Serien har tre huvudsyften. För det första vill NTB peka på “bibelrummets interiör” genom att förklara bibeltexternas bakgrund och budskap i deras eget sammanhang. NTB vill, för det andra, öppna dörrar och fönster mot vår egen tid genom att reflektera över bibelordets budskap och tillämpning i dag. För det tredje har NTB som målsättning att presentera utläggningen av bibeltexterna i en modern, tillgänglig och läsbar form.

Nya testamentets skrifter skrevs till församlingar och troende under ett avgörande skede i kyrkans historia. Behoven var stora och mycket stod på spel. Kampen för trons spridning och överlevnad var påtaglig. De tidiga kristna skrev för att skapa identitet och uttrycka sin självförståelse, ge anvisningar och tillrättavisning, gjuta mod och motivera till efterföljelse. Man ville förankra sig, förtydliga sig och försvara sig.

NTB riktar sig till bibelläsare som vill söka bibelordets budskap då som nu. Därför kommenteras de enskilda textavsnitten i två huvudavdelningar. Den första delen fokuserar på bibeltextens teologi och budskap till sin egen tid. Förklaringar ges till den historiska bakgrunden, textavsnittets funktion i bibelboken som helhet och betydelsen av enskilda begrepp och uttryck. Här finns också speciella fördjupningsavsitt om nyckelord och viktiga teman.

Den andra avdelningen tar fasta på reflektion, relevans och tillämpning – hela tiden med bibeltexten i fokus. Då Nya testamentet är skrivet för att göra kyrkan medveten om sin identitet och uppgift, är det vår övertygelse att bibeltexterna också bör läsas, tolkas och gestaltas i och genom trons gemenskap. Även om Bibelns budskap många gånger överskrider tid och rum, är dess innebörd inte alltid självklar eller given. NTB vill därför “brottas med texterna” och söka relevans och förståelse av Bibelns oföränderliga budskap i ett samhälle i ständig förändring.

Självklart är detta försök att söka bibelordets betydelse och tillämpning präglat av de olika författarnas bakgrunder och perspektivval. I synnerhet bokens reflektionsavsnitt bör därför tas för vad de är: ett försök att närma sig de svåra – men mycket nödvändiga – frågorna om bibeltextens innebörd utifrån ett nutidsperpektiv.

För att lättare hitta har bokens olika delar försetts med symboler. Det finns fem olika symboler som markerar 1) textavsnittets sammanhang och uppbyggnad, 2) utläggning av textens innehåll, 3) faktaruta med fördjupning, 4) sammanfattning av textavsnittets budskap och 5) reflektioner utifrån ett nutidsperspektiv. I slutet av boken finns även en sammanfattning av hela bibelbokens budskap samt en kommenterad litteraturlista.

Även om författarna till NTB står i olika kristna traditioner, förenas de i synen på Bibeln som den viktigaste utgångspunkten och riktmärket för kristen tro och liv i dag. NTB utgår från översättningen i Bibel 2000, men texten utläggs hela tiden med eget öga på grundspråket.

Redaktionens övertygelse i arbetet med NTB är att Gud talar i vår tid genom det Ord som en gång talats och nedtecknats. Därför är det vår önskan att NTB ska ge hjälp till att än en gång höra det Ord som kan mätta vår hunger och styrka oss till tro, lydnad och handling.

Förord till Nya testamentets budskap (NTB)

 

 

 

Mikael Tellbe
Huvudredaktör för NTB